TermsAndConditions - Kurs Fluttera Online ze wsparciem mentorskim
imageimage

Regulamin Programu Zostań Programistą

§ 1 Definicje

Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia należy rozumieć w sposób następujący:
Regulamin – niniejszy Regulamin;
Usługodawca – Adam Smaka prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Adam Smaka z siedzibą w Piszu przy ul. Mickiewicza 8/29, 12-200 Pisz, wpisany do Centralnej Ewidencji Działalności i Informacji Gospodarczej (CEIDG) numer NIP: 7393672733, REGON 281448062;
Uczestnik –pełnoletnia osoba fizyczna dokonująca zapisu na szkolenie i uczestnicząca w szkoleniu;
Strony – łącznie Usługodawca i Uczestnik;
Strona - Usługodawca lub Uczestnik;
szkolenie – świadczona drogą elektroniczną bez jednoczesnej obecności Stron lub Uczestnika usługa o charakterze szkoleniowym realizowana przez Usługodawcę;
RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
dane – dane, w tym dane osobowe Uczestnika, podane przez Uczestnika podczas zawarcia Umowy oraz podczas korzystania ze szkolenia;
Umowa – zawarta pomiędzy Stronami umowa cywilnoprawna, której przedmiotem jest udział Uczestnika w szkoleniu. O ile Strony zgodnie nie postanowią inaczej ich prawa i obowiązki w ramach Umowy reguluje niniejszy Regulamin;
strona www – administrowana przez Usługodawcę strona internetowa pod adresem https://www.projekt-programista.pl na której zamieszczane są informacje o szkoleniu;
informacja o szkoleniu – informacja, w której Usługodawca określa podstawowe parametry szkolenia oraz inne warunki organizacji i przeprowadzenia szkolenia. Informacja o szkoleniu może być elementem Umowy, zostać zamieszczona na stronie www lub w inny sposób przekazana Usługobiorcy;
Konsument – Uczestnik będący osobą fizyczną zawierającą z Usługodawcą Umowę, niezwiązaną bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby.;
u.p.k.- ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287 t.j. z dnia 2020.02.21);
ankieta weryfikacyjna – ankieta udostępniona przez Usługodawcę na stronie www pozwalająca zweryfikować predyspozycje Uczestnika do uczestnictwa w szkoleniu;
Konsultacje- grupowe konsultacje z Usługodawcą, mające na celu udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie, wyjaśnienie kwestii związanych ze szkoleniem, trwające maksymalnie 2 godziny.
Slack - komunikator internetowy umożliwiający komunikację tekstową oraz głosową wraz z możliwością wysyłania multimediów;
Bonusy- dodatkowe bezpłatne materiały przygotowane przez Usługodawcę przekazywane Uczestnikowi;
Użytkownik – osoba korzystająca ze strony www.


§ 2 Postanowienia ogólne

Regulamin określa m.in.:
prawa i obowiązki Usługodawcy oraz Uczestników związane z korzystaniem ze
szkolenia;
zasady wyłączenia odpowiedzialności Usługodawcy w związku z organizacją i przeprowadzeniem szkolenia;
warunki ochrony danych osobowych przetwarzanych przez Usługodawcę w związku z organizacją i przeprowadzeniem szkolenia.
Regulamin jest udostępniany Uczestnikom nieodpłatnie za pośrednictwem strony www w formie, która umożliwia jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie.
Uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania ze szkolenia.
Każdy Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, w tym prawa konsumenckiego (u.p.k.):
ile Strony nie postanowią zgodnie inaczej, Umowa jest zawarta na podstawie Regulaminu, co oznacza, że określa on ich prawa i obowiązki;
ile Strony zawrą jednak Umowę, która będzie obejmować postanowienia sprzeczne z postanowieniami Regulaminu, w tym zakresie w jakim będą zawierały sprzeczność z postanowieniami Regulaminu stosuje się postanowienia zawarte w Umowie, w pozostałym zakresie Regulamin nadal wiąże Strony.
Zawarcie Umowy, z zastrzeżeniem przestrzegania przez Usługodawcę obowiązków i ograniczeń wynikających z przepisów u.p.k, (w tym Umowy zawartej na odległość lub Umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa Usługodawcy w rozumieniu u.p.k) może nastąpić w szczególności:
poprzez wypełnienie ankiety weryfikacyjnej przez Uczestnika na stronie www (złożenie oferty) oraz pozytywnej weryfikacji pozwalającej Uczestnikowi na udział w szkoleniu (przyjęcie jej przez Usługodawcę).
poprzez zawarcie Umowy z Konsumentem.
W przypadku Konsumentów i wyłącznie w stosunku do nich:
w zakresie nieuregulowanym Regulaminem stosuje się przepisy prawa konsumenckiego, w tym przepisy u.p.k.;
przed zawarciem Umowy Usługodawca dostarcza Konsumentowi Regulamin, jak również wykonuje obowiązki informacyjne określone przepisami u.p.k.
Konsumenta nie wiążą te postanowienia Regulaminu:
które stanowiłyby niedozwolone postanowienia umowne w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. -kodeks cywilny (Dz.U.2022.1360 t.j. z dnia 2022.06.29);
naruszają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawne dotyczące zawierania umów z udziałem Konsumenta,
które zostałyby zamieszczone w rejestrze postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone, prowadzonym przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.


§ 3 Podstawowe parametry szkolenia

O ile nic innego nie wynika z niniejszego Regulaminu podstawowe parametry danego szkolenia, w tym jego termin, czas trwania, przedmiot, program lub plan oraz warunki techniczne określa informacja o konkretnym szkoleniu zawarta na stronie www.
Szkolenie zawiera kurs online, materiały wideo, 30 godzin, 12 modułów.
Uczestnik otrzymuje dostęp do grupy na Slacku wraz z wsparciem Usługodawcy od poniedziałku do piątku (raz dziennie). Wsparcie trwa do końca 2024 roku.
Uczestnik otrzymuje cotygodniowe grupowe konsultacje z Usługodawcą do końca 2024 roku.
Konsultacje odbywają się raz w tygodniu o określonej godzinie, o której Usługodawca informuje za pośrednictwem wiadomości e-mail. Konsultacje trwają maksymalnie 2 godziny. Liczba osób na konsultacjach grupowych wynosi od 10 do 100 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Materiały szkoleniowe są odblokowywane stopniowo. Dostęp do wszystkich 12 modułów następuje po 4 miesiącach.
Usługodawca oświadcza, że podejmuje starania by:
szkolenia prowadziły osoby posiadające doświadczenie, uprawnienia i kompetencje niezbędne dla przekazania Uczestnikowi wiedzy dotyczącej tematyki szkolenia;
udostępnione materiały szkoleniowe było kompletne, jasne i pozbawione wad prawnych.
Uczestnik sam wyznacza czas i intensywność realizacji materiałów.
Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przyswojenie wiedzy przez Uczestnika czy też z tytułu dowolnego i ogólnie nieakceptowanego stwierdzenia przez Uczestnika, że poziom prowadzenia szkolenia był nieodpowiedni lub materiały szkoleniowe nie spełniały wymogów wskazanych w ust. 2 pkt b.
W ramach szkolenia Uczestnik otrzymuje bonusy:
Pomoc pomysłem na pierwszą aplikację
Certyfikat Ukończenia
Poradnik PDF jak przejść rozmowę kwalifikacyjną i jak napisać CV
Spis narzędzi AI do tworzenia własnej aplikacji
Najlepsze komendy do ChatGPT pod naukę Fluttera


§ 4 Warunki zawierania Umów poprzez złożenie zamówienia przez Usługobiorcę

Usługodawca oświadcza, że o ile nic innego nie wynika z informacji o konkretnym szkoleniu, szkolenia są płatne.
Wysokość wynagrodzenia określa informacja o szkoleniu. O ile nic innego nie wynika z informacji o konkretnym szkoleniu w przypadku szkoleń płatnych:
Zawarcie Umowy pomiędzy Usługodawcą a Uczestnikiem następuje po złożeniu przez Uczestnika zamówienia zgodnie z § 2 ust. 6 Regulaminu.
Cena szkolenia uwidoczniona jest na www.projekt-programista.pl podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie szkolenia wraz z podatkami, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Uczestnik jest informowany w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową.
Po złożeniu przez Uczestnika zamówienia Usługodawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje zamówienie do realizacji.
Potwierdzenie otrzymania zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Usługodawcę Uczestnikowi wiadomości e-mail na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej Uczestnika. Potwierdzenie zawiera co najmniej oświadczenie Usługodawcy o otrzymaniu zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy.
Z chwilą otrzymania przez Uczestnika wiadomości e-mail wskazanej w ust. 7, zostaje zawarta Umowa pomiędzy Uczestnikiem i Usługodawcą.
Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie treści zawieranej Umowy następuje poprzez:
udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie www.projekt-programista.pl
przesłanie Uczestnikowi wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 7.
Podanie przez Uczestnika adresu poczty elektronicznej stanowi danę osobową. Cel i zakres przetwarzania danych osobowych Uczestnika określa Regulamin. Podanie adresu poczty elektronicznej jest dobrowolne, niemniej jednak z uwagi na założenia szkolenia, niezbędne do zapewnienia udziału w szkoleniu. Uczestnik ma dostęp do podanych w procesie rejestracji danych osobowych, a także możliwość ich poprawiania.
Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody lub niemożność korzystania ze szkolenia spowodowane:
podaniem nieprawdziwych danych w procesie rejestracji, w tym wadliwego adresu poczty elektronicznej lub takiego adresu, do którego Uczestnik nie ma dostępu;
niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem operacji rejestracji, jeśli spowodowane zostało to wadą teletransmisyjną, techniczną, awarią urządzeń lub przerwaniem połączenia, z przyczyn niezależnych od Usługodawcy;
siłą wyższą, tj. zdarzeniem zewnętrznym, niezależnym od Usługodawcy, w szczególności takim jak: pożar, powódź, wojna, strajk, blokady dróg, działania władz państwowych, faktyczny lub domniemany atak terrorystyczny uniemożliwiający przeprowadzenie rejestracji i/lub szkolenia.


§ 5 Prawa i obowiązki Usługodawcy

Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmian szkolenia albo do zmian podstawowych parametrów szkolenia, z ważnych powodów lub powodów niezależnych od Usługodawcy. Zmiany te nie mogą stanowić podstawy do kierowania jakichkolwiek roszczeń wobec Usługodawcy.
Poza innymi przypadkami określonymi w obowiązujących przepisach prawa Usługodawca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
opóźnienia w zapłacie ceny;
naruszenia przez Uczestnika postanowień Regulaminu lub Umowy.


§ 6 Prawa i obowiązki Uczestnika

Uczestnik zobowiązuje się do korzystania ze szkolenia zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz przyjętymi zwyczajami, a w szczególności do nie naruszania praw innych uczestników szkoleń.
Uczestnictwo w szkoleniu i społeczności jest dobrowolne i podlega zasadom określonym w Regulaminie.
Każdy Uczestnik zobowiązany jest do zachowania szacunku i kultury wobec innych Uczestników, Autora szkolenia oraz jego treści. Niedopuszczalne jest wszelkie działanie na szkodę szkolenia, Autora kursu, innych Uczestników oraz społeczności.
Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia Uczestnika ze szkolenia w przypadku rażącego naruszenia przez niego zasad współżycia społecznego.
Uczestnik nie może, bez uprzedniej pisemnej pod rygorem nieważności zgody Usługodawcy przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z Umowy.
Konsument ma prawo rozwiązać Umowę w sytuacjach opisanych w obowiązujących przepisach prawnych.
Konsument, który zawarł Umowę poza lokalem przedsiębiorstwa albo na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając oświadczenie (wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu) na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem art. 38, art. 27 u.p.k. oraz pozostałych przepisów zawartych w rozdziale 4 u.p.k. Usługodawca informuje, iż
Bieg ww. 14-dniowego terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia Umowy;
do zachowania przez Konsumenta terminu, o którym mowa powyżej wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem;
ma obowiązek niezwłocznie przesłać Konsumentowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy złożonego w sposób, o którym mowa powyżej;
prawo odstąpienia od Umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy oraz jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;
zastrzega się, że jeśli, wbrew intencjom Usługodawcy, okazałoby się, że pkt b) – c) powyżej, zawierają postanowienia niezgodne z powszechnie obowiązującymi obligatoryjnymi przepisami prawa w ich miejsce stosuje się te przepisy.
Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w u.p.k.;
jeżeli Umowa zawierałaby, wbrew intencjom Usługodawcy, postanowienia mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia u.p.k., to takie postanowienia byłyby nieważne, a w ich miejsce miałyby zastosowanie przepisy u.p.k.
najpóźniej w chwili wyrażenia przez Konsumenta woli związania się Umową Usługodawca winien poinformować go - w przypadku Umowy innej niż zawierana poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, o ile informacje te nie wynikają już z okoliczności - w sposób jasny i zrozumiały zarówno o głównych cechach świadczenia, z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobie porozumiewania się z Konsumentem;
jeżeli z Regulaminu lub odmiennych ustaleń indywidualnych z Konsumentem nie wynika co innego, Usługodawca informuje, że będzie porozumiewał się z Konsumentem w drodze elektronicznej na ostatni podany przez niego adres poczty elektronicznej, telefonicznie, a o ile Konsument wyrazi zgodę na ten sposób porozumiewania się lub pocztą na ostatni wskazany przez Konsumenta jego adres; jeżeli jednak Konsument ustalił z Usługodawcą inny sposób porozumiewania się aniżeli określony w Regulaminie, Usługodawcę obowiązuje właśnie ten sposób porozumiewania się;
i) w przypadku odstąpienia od Umowy przez Konsumenta Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami (art. 32 ust. 2 u.p.k.);
jeżeli Konsument wykonuje prawo odstąpienia od Umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, po wyraźnym zażądaniu przez niego wykonywania usługi przed upływem terminu do odstąpienia od tego rodzaju umowy (art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2 u.p.k.), ma on wówczas obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od takiej Umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w Umowie kwoty wynagrodzenia. Jeżeli wynagrodzenie jest nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia;
Konsument nie ponosi kosztów określonych w art. 36 u.p.k. w całości lub w części, za czas do odstąpienia od Umowy, jeżeli Usługodawca nie poinformował Konsumenta o prawie odstąpienia od Umowy i skutkach jego wykonania zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 9 u.p.k. lub Konsument nie żądał spełniania świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2 u.p.k.
ile wynika to z informacji o szkoleniu każdy Uczestnik, który weźmie udział w szkoleniu otrzyma imienny certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia. O formie ww. dokumentów (papierowa lub elektroniczna) decyduje samodzielnie Usługodawca.


§ 7 Zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych
Administratorem danych gromadzonych w związku z realizacją umowy jest Adam Smaka prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Adam Smaka z siedzibą w Piszu przy ul. Mickiewicza 8/29, 12-200 Pisz, wpisany do Centralnej Ewidencji Działalności i Informacji Gospodarczej (CEIDG) numer NIP: 7393672733, REGON 281448062 tel. 514364823 e-mail adam@smaka.dev W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych przez Administratora można kontaktować się z wykorzystaniem powyższych danych adresowych.
Dane zostają zebrane:
Podczas rejestracji – podczas wysłania zapytania lub rejestracji. Podanie danych oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne. Po rejestracji istnieje możliwość wglądu do umieszczonych przez siebie informacji, poprawiania ich i usuwania;
Automatyczne – są to dane które nie pozwalają jednoznacznie zidentyfikować użytkownika, takie jak adres IP, typ systemu operacyjnego czy też typ przeglądarki i służą one do mierzenia ruchu użytkowników na stronie (za pomocą funkcjonalności Google Analytics);
Podczas kontaktu z Usługodawcą – Kontaktując się z nami poprzez formularz kontaktowy umieszczony na stronie www.
Podane dane są przetwarzane w celu:
celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania Uczestnikom treści szkoleniowych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
analizy ruchu sieciowego, zapewnienia bezpieczeństwa w ramach Serwisu oraz dostosowywania treści do potrzeb użytkowników na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
udzielania odpowiedzi na zadane pytania, przekazania zamówionej oferty i prowadzenia korespondencji w celu załatwienia sprawy, na podstawie zgody Uczestnika i prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest realizowanie żądań użytkowników (art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO).
Dane przekazane Usługodawcy podczas zapisu do newslettera wykorzystywane są w celu przesyłania Uczestnikowi newslettera, a podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda (wyrażona podczas zapisywania się do newslettera (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych. W tym celu Uczestnik może wycofać w dowolnym momencie kontaktując się z Administratorem. Wycofanie zgody może utrudnić lub uniemożliwić wykonanie Umowy.
Podanie danych przez Uczestnika jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wykonania umowy.
Uczestnik może:
żądać od Administratora wglądu do jego danych, a także otrzymać ich kopię (art. 15 RODO);
żądać od Administratora sprostowania lub poprawienia danych (art. 16 RODO) - w odniesieniu do żądania sprostowania danych, gdy zauważy, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
żądać od Administratora usunięcia danych (art. 17 RODO);
żądać od Administratora ograniczenia przetwarzania (18 RODO) - np. gdy zauważy, że dane są nieprawidłowe - może żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych na okres pozwalający Usługodawcy sprawdzić prawidłowość tych danych);
wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Odbiorcami danych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. Ponadto dane mogą być udostępnione kurierom, operatorom pocztowym, dostawcy hostingu i serwera poczty.
Dane będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub do czasu realizacji Umowy, a następnie do upływu okresu przedawnienia roszczeń stron związanych z jej realizacją.
Dane związane z analizą ruchu sieciowego gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz podobnych technologii mogą być przechowywane do momentu wygaśnięcia pliku cookie. Niektóre pliki cookie nigdy nie wygasają, w związku z tym czas przechowywania danych będzie równoważny z czasem niezbędnym administratorowi do zrealizowania celów związanych z gromadzeniem danych, jak zapewnienie bezpieczeństwa i analiza danych historycznych związanych z ruchem na stronie.
Dane nie będą przekazywane do Państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
Strona www umożliwia gromadzenie informacji o użytkowniku za pośrednictwem cookies oraz podobnych technologii, których korzystanie najczęściej wiąże się z zainstalowaniem tego narzędzia na urządzeniu użytkownika (komputer, smartfon, itd.). Wykorzystuje się te informacje do zapamiętywania decyzji użytkownika (wybór czcionki, kontrastu, akceptacja polityki), utrzymania sesji użytkownika (np. po zalogowaniu), zapamiętania hasła (za zgodą), gromadzenia informacji o urządzeniu użytkownika oraz jego wizycie służące do zapewnienia bezpieczeństwa, ale także analizy wizyt i dostosowania treści.
Informacje pozyskane za pośrednictwem cookies oraz podobnych technologii nie są łączone z innymi danymi użytkowników Serwisu, nie służą też do ich identyfikacji przez Administratora.
Użytkownik ma możliwość ustawić w przeglądarce blokowanie określonych rodzajów cookies i innych technologii, poprzez określenie na przykład, że dozwolone będą tylko i wyłącznie te, które są niezbędne do poprawnego wyświetlenia strony. Domyślnie większość przeglądarek dopuszcza stosowanie wszystkich cookies, jednak użytkownik ma możliwość zmiany tych ustawień w dowolnym momencie, może także usunąć zainstalowane już pliki cookies. Każda z przeglądarek umożliwia takie działanie poprzez jedną z dostępnych w ustawieniach lub preferencjach opcji.
Użytkownik ma także możliwość korzystać ze strony w tzw. trybie incognito, który blokuje możliwość gromadzenia danych o jego wizycie.
Korzystanie ze strony www bez zmiany ustawień przeglądarki, tzn. z domyślnym akceptowaniem plików cookies i podobnych technologii oznacza zgodę na ich wykorzystanie do określonych powyżej celów.


§ 8 Własność intelektualna i prawa autorskie

ile nic innego nie wynika z Umowy lub informacji o szkoleniu dostępnej na stronie www z chwilą dostarczenia albo udostępnienia Uczestnikowi materiałów, o których mowa w § 3 Regulaminu Usługodawca udziela Uczestnikowi niewyłącznej i niezbywalnej licencji do korzystania z tych materiałów, wyłącznie jednak dla potrzeb własnych Uczestnika.
Uczestnik nie ma prawa zwielokrotniania i/lub wprowadzania do obrotu ww. materiałów, jakiegokolwiek innego udostępniania tych materiałów jakimkolwiek osobom trzecim ani też udzielania dalszych licencji.
Usługodawca oświadcza, że zamierza rejestrować, udostępniać i archiwizować wypowiedzi Uczestnika szkoleń oraz, jeżeli w trakcie szkolenia nastąpi połączenie wideo, także wizerunki Uczestnika szkoleń.
Uczestnik dokonując logowania do szkolenia i/lub korzystając ze Slacka wyrażają zgodę na powyższe działania Usługodawcy w ramach szkolenia i/lub konsultacji. Usługodawca może, o ile uzna to za uzasadnione, usunąć na wniosek Uczestnika zarejestrowane materiały.
Usługodawca oraz Uczestnik w trakcie szkolenia nie są uprawnieni do utrwalania dźwięku i/lub obrazu przebiegu tego szkolenia, bez pisemnej pod rygorem nieważności, zgody Usługodawcy. W przypadku dokonania takiego utrwalenia bez zgody Usługodawcy, Usługodawca może zażądać od Uczestnika skasowania nagrania, lub jeżeli zostało już rozpowszechnione do zaniechania dalszego rozpowszechniania i usunięcia nagrania z nośników elektronicznych lub z sieci Internet/Intranet.


§ 9 Wymagania techniczne korzystania ze szkoleń

W celu prawidłowego korzystania ze szkoleń Uczestnik powinien używać sprzętu niezbędnego do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
komputer z min. 8gb ram, dysk ssd i systemem windows 10 lub nowszy, mac z 2018 lub nowszy lub linux 2018 lub nowszy, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;
dostęp do poczty elektronicznej;
przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej;
zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768.
Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności brak możliwości korzystania ze szkolenia i/lub konsultacji w tym za pośrednictwem Slack spowodowany siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niespełnieniem wymagań opisanych w ust. 1.
Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres poczty elektronicznej wskazany przez Uczestnika w oraz za usuwanie i/lub blokowanie wiadomości elektronicznych przez oprogramowanie zainstalowane na sprzęcie elektronicznym używanym przez Uczestnika.


§ 10 Odpowiedzialność Usługodawcy

W najszerszym zakresie dopuszczonym przez prawo, z zastrzeżeniem zwłaszcza postanowień art. 473 § 2 k.c. wyłącza się odpowiedzialność Usługodawcy za wszelkie skutki związane z korzystaniem przez Uczestnika ze szkolenia.


§ 11 Reklamacje

Reklamacje dot. problemów z korzystaniem ze szkolenie mogą być zgłaszane Usługodawcy pocztą elektroniczną na adres e-mail: adam@smaka.dev
Każda reklamacja winna zawierać:
dane Uczestnika oraz adres poczty elektronicznej użyty podczas rejestracji;
szczegółowy opis problemu.
Prawidłowo złożona reklamacja będzie rozpatrywana przez Usługodawcę niezwłocznie, nie dłużej jednak niż w terminie 14 (czternaście) dni od dnia jej zgłoszenia w sposób wyżej podany. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną. Załatwienie reklamacji będzie polegać na wskazaniu, czy problemy z korzystaniem ze szkolenia wynikły z przyczyn leżących po stronie Usługodawcy, czy też z innych (jeżeli bez ponoszenia kosztów przez Usługodawcę będzie można je wskazać);
Usługodawca wskazuje, że:
istnieje możliwość skorzystania przez nich z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym w szczególności:
poprzez dobrowolną mediację, prowadzoną przez wojewódzkie inspektoraty Państwowej Inspekcji Handlowej oraz ich zamiejscowe oddziały, gdzie rolę mediatora w sporze pomiędzy przedsiębiorcą (Usługodawcą) a Konsumentem pełni pracownik ww. inspektoratu, zachowując zasady bezstronności i rzetelności, mając za zadanie m.in. zaproponować dostępne sposoby rozwiązania sporu; mediacja odbywa się z udziałem obu stron, bezpośrednio w siedzibie ww. inspektoratu albo w siedzibie przedsiębiorcy. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów w tym trybie znajdują się pod następującym adresem:www.uokik.gov.pl, w zakładce „Konsumenci” lub na stronie www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl;
przed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi, działającymi przy wojewódzkich inspektoratach Państwowej Inspekcji Handlowej, w tym np. przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Konsumenci” lub na stronie www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl;
Konsument może zwrócić się o pomoc do powiatowego rzecznika konsumentów; powiatowi rzecznicy konsumentów są zlokalizowani przy starostwach powiatowych lub urzędach miasta (w przypadku miast na prawach powiatu), a ich zadaniem jest udzielania wsparcia merytorycznego, w tym bezpłatnej pomocy prawnej, konsumentom; więcej informacji znajduje się pod adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Konsumenci” lub na stronie www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl;
Konsument może również złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.


§ 12 Postanowienia końcowe

Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym terminie. W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie Usługobiorcy odbywać się będzie poprzez umieszczenie na stronie www.projekt-programista.pl
Korzystanie przez Uczestnika ze szkolenia po wprowadzeniu tych zmian równoznaczne jest z
Uczestnik nie może bez pisemnej pod rygorem nieważności zgody Usługodawcy ustanowić praw na prawach wynikających z Umowy.
Umowa podlega prawu polskiemu.
W przypadku Konsumentów wskazuje się, że stosownie do art. 22 u.p.k. zastrzega się, że informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 u. p.k. stanowią integralną część Umowy zawieranej na odległość albo poza lokalem przedsiębiorstwa i mogą być zmienione jedynie za wyraźnym porozumieniem Stron.
Wszelkie spory związane z wykonaniem Umowy będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie od dnia 21 czerwca 2023 r.